هکتوپاسکال -> میلی‌متر جیوه

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله هکتوپاسکال به میلی‌متر جیوهاستفاده شود: 1 هکتوپاسکال [hPa] = 0,750 061 505 043 41 میلی‌متر جیوه [mmHg]تبدیل هکتوپاسکالبه میلی‌متر جیوه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'فشار'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'هکتوپاسکال [hPa]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'میلی‌متر جیوه [mmHg]'.