رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله هزار BTU به اگزاژولاستفاده شود: 1 هزار BTU [MBtu] = 0,000 000 000 001 055 055 852 62 اگزاژول [EJ]


تبدیل هزار BTUبه اگزاژول