رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله هزار BTU به ژولاستفاده شود: 1 هزار BTU [MBtu] = 1 055 055,852 62 ژول [J]


تبدیل هزار BTUبه ژول