رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله هزار BTU به کالریاستفاده شود: 1 هزار BTU [MBtu] = 251 995,761 111 11 کالری [cal]


تبدیل هزار BTUبه کالری