رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی




ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله ژول به فمتوژولاستفاده شود: 1 ژول [J] = 1 000 000 000 000 000 فمتوژول [fJ]


تبدیل ژولبه فمتوژول