رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی




ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله ژول به مگاالکترون‌ولتاستفاده شود: 1 ژول [J] = 6 241 506 363 094 مگاالکترون‌ولت [MeV]


تبدیل ژولبه مگاالکترون‌ولت