ژول در ثانیه -> Lusec

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله ژول در ثانیه به Lusecاستفاده شود: 1 ژول در ثانیه [J/s] = 7 500,615 050 434 1 Lusecتبدیل ژول در ثانیهبه Lusec:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'توان'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'ژول در ثانیه [J/s]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'Lusec'.

ژول در ثانیه -> Lusec