رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله ژول در ثانیه به Lusecاستفاده شود: 1 ژول در ثانیه [J/s] = 7 500,615 050 434 1 Lusec


تبدیل ژول در ثانیهبه Lusec