رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله جریب (ایالات متحده) به میکروبارناستفاده شود: 1 جریب (ایالات متحده) [ac] = 40 468 730 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 میکروبارن [µb]


تبدیل جریب (ایالات متحده)به میکروبارن