جریب (ایالات متحده) -> میکروبارن

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله جریب (ایالات متحده) به میکروبارناستفاده شود: 1 جریب (ایالات متحده) [ac] = 40 468 730 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 میکروبارن [µb]تبدیل جریب (ایالات متحده)به میکروبارن:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'مساحت'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'جریب (ایالات متحده) [ac]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'میکروبارن [µb]'.