رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 جریب (ایالات متحده) [ac]

=   4,046 873 ×1037 میکروبارن [µb]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله جریب (ایالات متحده) به میکروبارناستفاده شود.


جریب (ایالات متحده) / ac   ->   میکروبارن / µb