رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 جریب (بین المللی)

=   1 996 475,788 061 2 Two Inch Equivalent [TIE]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله جریب (بین المللی) به Two Inch Equivalentاستفاده شود.


جریب (بین المللی)   ->   Two Inch Equivalent / TIE