رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله جریب (بین المللی) به Two Inch Equivalentاستفاده شود: 1 جریب (بین المللی) = 1 996 475,788 061 2 Two Inch Equivalent [TIE]


تبدیل جریب (بین المللی)به Two Inch Equivalent