جریب (بین المللی) -> Two Inch Equivalent

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله جریب (بین المللی) به Two Inch Equivalentاستفاده شود: 1 جریب (بین المللی) = 1 996 475,788 061 2 Two Inch Equivalent [TIE]تبدیل جریب (بین المللی)به Two Inch Equivalent:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'مساحت'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'جریب (بین المللی)'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'Two Inch Equivalent [TIE]'.