رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله جریب-اینچ به گیل (ایالات متحده)استفاده شود: 1 جریب-اینچ [ac in] = 868 937,142 857 14 گیل (ایالات متحده)


تبدیل جریب-اینچبه گیل (ایالات متحده)