جریب-اینچ -> کوارت (مایع ,ایالات متحده)

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله جریب-اینچ به کوارت (مایع ,ایالات متحده)استفاده شود: 1 جریب-اینچ [ac in] = 108 617,142 857 14 کوارت (مایع ,ایالات متحده)تبدیل جریب-اینچبه کوارت (مایع ,ایالات متحده):

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'حجم'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'جریب-اینچ [ac in]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'کوارت (مایع ,ایالات متحده)'.

جریب-اینچ -> کوارت (مایع ,ایالات متحده)