رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله جریب-اینچ به کوارت (مایع ,ایالات متحده)استفاده شود: 1 جریب-اینچ [ac in] = 108 617,142 857 14 کوارت (مایع ,ایالات متحده)


تبدیل جریب-اینچبه کوارت (مایع ,ایالات متحده)