رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله kA/m به A/mاستفاده شود: 1 kA/m = 1 000 A/m


تبدیل kA/mبه A/m