رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله kN/cm² به پاوند بر پا مربعاستفاده شود: 1 kN/cm² = 208 854,337 883 71 پاوند بر پا مربع [psf]


تبدیل kN/cm²به پاوند بر پا مربع