رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله kN/m² به پاسکالاستفاده شود: 1 kN/m² = 1 000 پاسکال [Pa]


تبدیل kN/m²به پاسکال