رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله kN/mm² به N/m²استفاده شود: 1 kN/mm² = 1 000 000 000 N/m²


تبدیل kN/mm²به N/m²