رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله kcal/h به میلیواتاستفاده شود: 1 kcal/h = 1 163 میلیوات [mW]


تبدیل kcal/hبه میلیوات