رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوالکترون‌ولت به نانوژولاستفاده شود: 1 کیلوالکترون‌ولت [keV] = 0,000 000 160 217 733 نانوژول [nJ]


تبدیل کیلوالکترون‌ولتبه نانوژول