کیلوالکترون‌ولت -> پا-پوند-نیرو

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوالکترون‌ولت به پا-پوند-نیرواستفاده شود: 1 کیلوالکترون‌ولت [keV] = 0,000 000 000 000 000 118 170 535 503 81 پا-پوند-نیرو [ftlbf]تبدیل کیلوالکترون‌ولتبه پا-پوند-نیرو:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'انرژی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوالکترون‌ولت [keV]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'پا-پوند-نیرو [ftlbf]'.