کیلوالکترون‌ولت -> پا-پوندال

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوالکترون‌ولت به پا-پوندالاستفاده شود: 1 کیلوالکترون‌ولت [keV] = 0,000 000 000 000 003 802 024 547 239 پا-پوندال [ftpdl]تبدیل کیلوالکترون‌ولتبه پا-پوندال:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'انرژی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوالکترون‌ولت [keV]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'پا-پوندال [ftpdl]'.