رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوالکترون‌ولت به پا-پوندالاستفاده شود: 1 کیلوالکترون‌ولت [keV] = 0,000 000 000 000 003 802 024 547 239 پا-پوندال [ftpdl]


تبدیل کیلوالکترون‌ولتبه پا-پوندال