کیلوالکترون‌ولت -> وات ثانیه

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوالکترون‌ولت به وات ثانیهاستفاده شود: 1 کیلوالکترون‌ولت [keV] = 0,000 000 000 000 000 160 217 733 وات ثانیه [Ws]تبدیل کیلوالکترون‌ولتبه وات ثانیه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'انرژی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوالکترون‌ولت [keV]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'وات ثانیه [Ws]'.

کیلوالکترون‌ولت -> وات ثانیه