رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوبایت SI به یوتابیت SIاستفاده شود: 1 کیلوبایت SI = 0,000 000 000 000 000 000 008 یوتابیت SI


تبدیل کیلوبایت SIبه یوتابیت SI