رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوبایت به مگابایتاستفاده شود: 1 کیلوبایت [kB] = 0,000 976 562 5 مگابایت [MB]


تبدیل کیلوبایتبه مگابایت