کیلوبایت بر ثانیه -> ترابایت بر ثانیه

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوبایت بر ثانیه به ترابایت بر ثانیهاستفاده شود: 1 کیلوبایت بر ثانیه [kByte/s] = 0,000 000 001 ترابایت بر ثانیه [TByte/s]تبدیل کیلوبایت بر ثانیهبه ترابایت بر ثانیه:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'نرخ داده'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوبایت بر ثانیه [kByte/s]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'ترابایت بر ثانیه [TByte/s]'.