رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوبارن به اینچ مربعاستفاده شود: 1 کیلوبارن [kb] = 0,000 000 000 000 000 000 000 155 000 310 000 62 اینچ مربع [in²]


تبدیل کیلوبارنبه اینچ مربع