رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوبارن به فمتوبارناستفاده شود: 1 کیلوبارن [kb] = 1 000 000 000 000 000 000 فمتوبارن [fb]


تبدیل کیلوبارنبه فمتوبارن