رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوبارن به مگابارناستفاده شود: 1 کیلوبارن [kb] = 0,001 مگابارن [Mb]


تبدیل کیلوبارنبه مگابارن