رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوبارن به مورگن آفریقای جنوبیاستفاده شود: 1 کیلوبارن [kb] = 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 011 674 987 040 764 مورگن آفریقای جنوبی


تبدیل کیلوبارنبه مورگن آفریقای جنوبی