رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 کیلوبارن [kb]

=   1,167 498 704 076 4×10-29 مورگن آفریقای جنوبی

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوبارن به مورگن آفریقای جنوبیاستفاده شود.


کیلوبارن / kb   ->   مورگن آفریقای جنوبی