رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلودالتون به یکای جرم اتمیاستفاده شود: 1 کیلودالتون [kDa] = 1 000 یکای جرم اتمی [u]


تبدیل کیلودالتونبه یکای جرم اتمی