رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلودالتون به اسلاگاستفاده شود: 1 کیلودالتون [kDa] = 0,000 000 000 000 000 000 000 000 113 783 058 651 27 اسلاگ


تبدیل کیلودالتونبه اسلاگ