رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلودالتون به دسیتناستفاده شود: 1 کیلودالتون [kDa] = 0,000 000 000 000 000 000 000 000 016 605 389 21 دسیتن [dt]


تبدیل کیلودالتونبه دسیتن