رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوفاراد به استاتفاراداستفاده شود: 1 کیلوفاراد [kF] = 898 795 613 877 400 استاتفاراد [statF]


تبدیل کیلوفارادبه استاتفاراد