رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوفاراد به میکروفاراداستفاده شود: 1 کیلوفاراد [kF] = 1 000 000 000 میکروفاراد [µF]


تبدیل کیلوفارادبه میکروفاراد