کیلوفاراد -> میکروفاراد

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوفاراد به میکروفاراداستفاده شود: 1 کیلوفاراد [kF] = 1 000 000 000 میکروفاراد [µF]تبدیل کیلوفارادبه میکروفاراد:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'ظرفیت الکتریکی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوفاراد [kF]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'میکروفاراد [µF]'.

کیلوفاراد -> میکروفاراد