رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوگرم به دراخماستفاده شود: 1 کیلوگرم [kg] = 564,383 391 193 29 دراخم


تبدیل کیلوگرمبه دراخم