رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوگرم به هاندردویت (کوتاه, ایالات متحده)استفاده شود: 1 کیلوگرم [kg] = 0,022 046 226 218 488 هاندردویت (کوتاه, ایالات متحده) [cwt]


تبدیل کیلوگرمبه هاندردویت (کوتاه, ایالات متحده)