رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 کیلوگرم بر لیتر [kg/l]

=   160,358 605 690 8 اونس بر گالون (بریتانیا) [oz/gal]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوگرم بر لیتر به اونس بر گالون (بریتانیا)استفاده شود.


کیلوگرم بر لیتر / kg/l   ->   اونس بر گالون (بریتانیا) / oz/gal