رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوگرم بر لیتر به اونس بر گالون (بریتانیا)استفاده شود: 1 کیلوگرم بر لیتر [kg/l] = 160,358 605 690 78 اونس بر گالون (بریتانیا) [oz/gal]


تبدیل کیلوگرم بر لیتربه اونس بر گالون (بریتانیا)