کیلوگرم بر لیتر -> اونس بر گالون (بریتانیا)

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوگرم بر لیتر به اونس بر گالون (بریتانیا)استفاده شود: 1 کیلوگرم بر لیتر [kg/l] = 160,358 605 690 78 اونس بر گالون (بریتانیا) [oz/gal]تبدیل کیلوگرم بر لیتربه اونس بر گالون (بریتانیا):

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'چگالی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوگرم بر لیتر [kg/l]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'اونس بر گالون (بریتانیا) [oz/gal]'.