رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 کیلوگرم بر متر مکعب [kg/m³]

=   1 000 000 000 میکروگرم بر متر مکعب [µg/m³]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوگرم بر متر مکعب به میکروگرم بر متر مکعباستفاده شود.


کیلوگرم بر متر مکعب / kg/m³   ->   میکروگرم بر متر مکعب / µg/m³