کیلوگرم بر سانتیمتر مکعب -> میکروگرم بر دسیلیتر

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوگرم بر سانتیمتر مکعب به میکروگرم بر دسیلیتراستفاده شود: 1 کیلوگرم بر سانتیمتر مکعب [kg/cm³] = 100 000 000 000 میکروگرم بر دسیلیتر [µg/dl]تبدیل کیلوگرم بر سانتیمتر مکعببه میکروگرم بر دسیلیتر:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'چگالی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوگرم بر سانتیمتر مکعب [kg/cm³]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'میکروگرم بر دسیلیتر [µg/dl]'.