رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 کیلوگرم بر سانتیمتر مکعب [kg/cm³]

=   1 000 000 000 میلیگرم بر لیتر [mg/l]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوگرم بر سانتیمتر مکعب به میلیگرم بر لیتراستفاده شود.


کیلوگرم بر سانتیمتر مکعب / kg/cm³   ->   میلیگرم بر لیتر / mg/l