کیلوگرم بر سانتیمتر مکعب -> میلیگرم بر لیتر

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوگرم بر سانتیمتر مکعب به میلیگرم بر لیتراستفاده شود: 1 کیلوگرم بر سانتیمتر مکعب [kg/cm³] = 1 000 000 000 میلیگرم بر لیتر [mg/l]تبدیل کیلوگرم بر سانتیمتر مکعببه میلیگرم بر لیتر:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'چگالی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوگرم بر سانتیمتر مکعب [kg/cm³]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'میلیگرم بر لیتر [mg/l]'.