رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوگرم بر سانتیمتر مکعب به میلیگرم بر لیتراستفاده شود: 1 کیلوگرم بر سانتیمتر مکعب [kg/cm³] = 1 000 000 000 میلیگرم بر لیتر [mg/l]


تبدیل کیلوگرم بر سانتیمتر مکعببه میلیگرم بر لیتر