کیلوگرم بر سانتیمتر مکعب -> پوند بر پا مکعب

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوگرم بر سانتیمتر مکعب به پوند بر پا مکعباستفاده شود: 1 کیلوگرم بر سانتیمتر مکعب [kg/cm³] = 62 427,960 591 578 پوند بر پا مکعب [lb/ft³]تبدیل کیلوگرم بر سانتیمتر مکعببه پوند بر پا مکعب:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'چگالی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوگرم بر سانتیمتر مکعب [kg/cm³]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'پوند بر پا مکعب [lb/ft³]'.