رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوگرم بر سانتیمتر مکعب به پوند بر پا مکعباستفاده شود: 1 کیلوگرم بر سانتیمتر مکعب [kg/cm³] = 62 427,960 591 578 پوند بر پا مکعب [lb/ft³]


تبدیل کیلوگرم بر سانتیمتر مکعببه پوند بر پا مکعب