رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوگرم-نیرو بر دسیمتر مربع به پاسکالاستفاده شود: 1 کیلوگرم-نیرو بر دسیمتر مربع [kgf/dm²] = 980,665 پاسکال [Pa]


تبدیل کیلوگرم-نیرو بر دسیمتر مربعبه پاسکال