رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 کیلوگرم-نیرو بر دسیمتر مربع [kgf/dm²]

=   980,665 پاسکال [Pa]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوگرم-نیرو بر دسیمتر مربع به پاسکالاستفاده شود.


کیلوگرم-نیرو بر دسیمتر مربع / kgf/dm²   ->   پاسکال / Pa