کیلوگرم-نیرو بر دسیمتر مربع -> پاسکال

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوگرم-نیرو بر دسیمتر مربع به پاسکالاستفاده شود: 1 کیلوگرم-نیرو بر دسیمتر مربع [kgf/dm²] = 980,665 پاسکال [Pa]تبدیل کیلوگرم-نیرو بر دسیمتر مربعبه پاسکال:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'فشار'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوگرم-نیرو بر دسیمتر مربع [kgf/dm²]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'پاسکال [Pa]'.