کیلوگرم-نیرو بر متر مربع -> اتمسفر

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوگرم-نیرو بر متر مربع به اتمسفراستفاده شود: 1 کیلوگرم-نیرو بر متر مربع [kgf/m²] = 0,000 096 784 110 535 406 اتمسفر [atm]تبدیل کیلوگرم-نیرو بر متر مربعبه اتمسفر:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'فشار'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوگرم-نیرو بر متر مربع [kgf/m²]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'اتمسفر [atm]'.