کیلوگرم-نیرو بر سانتیمتر مربع -> میکروپاسکال

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوگرم-نیرو بر سانتیمتر مربع به میکروپاسکالاستفاده شود: 1 کیلوگرم-نیرو بر سانتیمتر مربع [kgf/cm²] = 98 066 500 000 میکروپاسکال [µPa]تبدیل کیلوگرم-نیرو بر سانتیمتر مربعبه میکروپاسکال:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'فشار'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوگرم-نیرو بر سانتیمتر مربع [kgf/cm²]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'میکروپاسکال [µPa]'.