رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوگرم-نیرو متر به ارگ در ثانیهاستفاده شود: 1 کیلوگرم-نیرو متر [kgf·m] = 98 066 500 ارگ در ثانیه [erg/s]


تبدیل کیلوگرم-نیرو متربه ارگ در ثانیه