رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوگرم-نیرو-متر به Pond-meterاستفاده شود: 1 کیلوگرم-نیرو-متر [kgfm] = 1 000 Pond-meter [pm]


تبدیل کیلوگرم-نیرو-متربه Pond-meter