رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوگرم-نیرو-متر به اونس-اینچاستفاده شود: 1 کیلوگرم-نیرو-متر [kgfm] = 1 389,043 909 348 4 اونس-اینچ [ozin]تبدیل کیلوگرم-نیرو-متربه اونس-اینچ:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'گشتاور'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوگرم-نیرو-متر [kgfm]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'اونس-اینچ [ozin]'.

تبدیل کیلوگرم-نیرو-متربه اونس-اینچ