رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوگرم-نیرو-متر به اونس-اینچاستفاده شود: 1 کیلوگرم-نیرو-متر [kgfm] = 1 389,043 909 348 4 اونس-اینچ [ozin]


تبدیل کیلوگرم-نیرو-متربه اونس-اینچ