رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوگرم-نیرو-متر به کیلوگرم-نیرو-سانتیمتراستفاده شود: 1 کیلوگرم-نیرو-متر [kgfm] = 100 کیلوگرم-نیرو-سانتیمتر [kgfcm]تبدیل کیلوگرم-نیرو-متربه کیلوگرم-نیرو-سانتیمتر:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'گشتاور'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوگرم-نیرو-متر [kgfm]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوگرم-نیرو-سانتیمتر [kgfcm]'.

تبدیل کیلوگرم-نیرو-متربه کیلوگرم-نیرو-سانتیمتر