رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوگرم-نیرو-متر به کیلوگرم-نیرو-سانتیمتراستفاده شود: 1 کیلوگرم-نیرو-متر [kgfm] = 100 کیلوگرم-نیرو-سانتیمتر [kgfcm]


تبدیل کیلوگرم-نیرو-متربه کیلوگرم-نیرو-سانتیمتر