کیلوگرم-نیرو-سانتیمتر -> پا-پوندال

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوگرم-نیرو-سانتیمتر به پا-پوندالاستفاده شود: 1 کیلوگرم-نیرو-سانتیمتر [kgfcm] = 2,327 153 388 581 6 پا-پوندال [ftpdl]تبدیل کیلوگرم-نیرو-سانتیمتربه پا-پوندال:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'گشتاور'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوگرم-نیرو-سانتیمتر [kgfcm]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'پا-پوندال [ftpdl]'.