رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوهرتز به 1/ساعتاستفاده شود: 1 کیلوهرتز [kHz] = 3 600 000 1/ساعت


تبدیل کیلوهرتزبه 1/ساعت