کیلوهرتز -> 1/ساعت

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوهرتز به 1/ساعتاستفاده شود: 1 کیلوهرتز [kHz] = 3 600 000 1/ساعتتبدیل کیلوهرتزبه 1/ساعت:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'بسامد'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوهرتز [kHz]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال '1/ساعت'.

کیلوهرتز -> 1/ساعت