رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوژول به اینچ-پوند-نیرواستفاده شود: 1 کیلوژول [kJ] = 8 850,745 791 327 2 اینچ-پوند-نیرو [inlbf]


تبدیل کیلوژولبه اینچ-پوند-نیرو