کیلوژول -> اینچ-پوند-نیرو

رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوژول به اینچ-پوند-نیرواستفاده شود: 1 کیلوژول [kJ] = 8 850,745 791 327 2 اینچ-پوند-نیرو [inlbf]تبدیل کیلوژولبه اینچ-پوند-نیرو:

از فهرست مقوله صحیح را انتخاب کنید, برای مثال 'انرژی'. سپس مقداری را که می‌خواهید تبدیل کنید وارد فرمایید. از فهرست، واحد اندازه گیری مقدار مورد نظر را انتخاب کنید, برای مثال 'کیلوژول [kJ]'. در انتها، واحدی را که می‌خواهید مقدار موردنظرتان به آن تبدیل شود، انتخاب کنید, برای مثال 'اینچ-پوند-نیرو [inlbf]'.