رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

عدد به شکل نماد علمی

1 کیلوژول [kJ]

=   8 850,745 791 327 2 اینچ-پوند-نیرو [inlbf]

تابع تبدیلی که در اینجا برای شما ارائه شده، با بیشترین دقت و حساسیت ممکن ایجاد شده است. با این حال، ما هرگونه مسئولیتی را در قبال صحت نتیجه از خود سلب می کنیم.
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوژول به اینچ-پوند-نیرواستفاده شود.


کیلوژول / kJ   ->   اینچ-پوند-نیرو / inlbf