رده اندازه گیری:         

مقدار اصلی:
واحد اصلی:
واحد مقصد:

  عدد به شکل نماد علمی
ماشین حسابی که می تواند برای تبدیل واحدهای مختلف از جمله کیلوکاندلا به ویولاستفاده شود: 1 کیلوکاندلا [kcd] = 49,067 713 444 553 ویول


تبدیل کیلوکاندلابه ویول